Obróbka mechaniczna silników spalinowych, regeneracja głowic samochodowych: Kielce "Auto Szlif" Wojciech Piotrowicz - Piotrowicz regeneracja głowic samochodowych Kielce

Szlifowanie, regeneracja
i serwis podzespołów samochodowych

Godziny otwarcia:

Pon-pt: 800 - 1700
Sobota: 800 - 1200

Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI NA USŁUGI WYKONYWANE

W FIRMIE “AUTO-SZLIF”

 

 

 1. Gwarantem jest Firma AUTO-SZLIF w Bilczy.
 2. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy i liczy się od daty wydania przedmiotu gwarancji.
 3. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Gwarancja jest udzielana tylko na wykonaną usługę i wymienione części.
 5. Udzielona gwarancja wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 KC.**.
 6. Warunkiem zachowania gwarancji jest ścisłe stosowanie przez zleceniodawcę wszystkich zaleceń podanych przez Gwaranta oraz unikanie wszelkich działań lub rodzajów użytkowania, przedstawionych jako niepożądane czy też, przed którymi Gwarant przestrzegał.
 7. W przypadku wystąpienia wady po naprawie przedmiotu gwarancji zleceniodawca jest zobowiązany do:
 • wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego na dokumencie do tego przeznaczonym,
 • umożliwienia oględzin przedmiotu gwarancji oraz elementów współpracujących w dogodnym terminie dla usługodawcy przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności naprawczych, celem dokładnego zbadania powstania przyczyny wady.

 1. W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości naprawy przedmiotu gwarancji wykonanej przez Gwaranta należy dostarczyć przedmiot gwarancji do siedziby Gwaranta mieszczącej się w Bilczy przy ul. Zacisze 7.
 2. Gwarant nie gwarantuje zachowania wszystkich tolerancji wymiarowych i zaleceń producenta, jednakże zobowiązuje się poprzez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów technologicznych do doprowadzenia przedmiotu gwarancji do stanu umożliwiającego prawidłową eksploatację.
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przedmiot gwarancji w przypadku:
 • nieprawidłowego montażu przedmiotu gwarancji,
 • nie zachowania odpowiednich reżimów technologicznych,
 • montażu przedmiotu gwarancji bez użycia odpowiednich narzędzi,
 • demontażu elementów współpracujących (np.: prowadnica, zawór, wałek rozrządu) które były montowane przez gwaranta, chyba że demontaż poszczególnego elementu jest niezbędny do montażu przedmiotu gwarancji.

 1. Na przedmiot gwarancji który był poddany pracom spawalniczym Gwarant montuje wskaźnik temperatury, który poprzez zmianę barwy – zaczernienie poszczególnych pól wskazują temperaturę pracy przedmiotu gwarancji. Zaczernienie pierwszego pola wskazuje, iż użytkowano przedmiot gwarancji niezgodnie z zaleceniami (zbyt wysoka temperatura), co skutkuje utratą gwarancji.
 2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do ponownej naprawy przedmiotu gwarancji.
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Gwarant zobowiązuje się wykonać ponownie naprawę w terminie 30-dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Jednocześnie Gwarant zastrzega sobie prawo wydłużenie tego terminu, jeśli będzie to konieczne z przyczyn technologicznych.
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną i braku możliwości przywrócenia do stanu użytecznego przedmiotu gwarancji zwrot kosztów jest ograniczony do wartości wykonanej usługi.
 5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku możliwości eksploatacji pojazdu przez klienta w okresie naprawy gwarancyjnej.
 6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności finansowej za wynajem pojazdu / urządzenia zastępczego na czas naprawy, na przykład w przypadku odstąpienia wykonawcy od naprawy z przyczyn technologicznych.
 7. Złamanie jakiegokolwiek postanowienia warunków gwarancji jest jednoznaczne z utratą gwarancji.
 8. Ewentualne sprawy sporne pomiędzy Auto-Szlif a zleceniodawcą, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miasta Kielce.
 9. Warunki gwarancji wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i dotyczą zleceń wydanych w czasie obowiązywania niniejszych warunków gwarancji.
Copyright Obróbka mechaniczna silników spalinowych, regeneracja głowic samochodowych: Kielce "Auto Szlif" Wojciech Piotrowicz Projekt i wykonanie: Mediamagic.pl